Toepassing
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de co-contractant, hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
Offertes en overeenkomsten
De opgestelde offertes zijn, tenzij anders overeengekomen, geheel vrijblijvend. Wij zijn enkel verbonden door de door ons ondertekende schriftelijke orderbevestiging. Deze overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging. Opdrachten opgenomen door onze vertegenwoordigers, aangestelden of bedienden zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die ons bedrijf daartoe kan verbinden.
Elke annulering van een bestelling en/of opdracht dient bij aangetekende brief te gebeuren. Zij is slechts geldig mits onze schriftelijke aanvaarding. Indien de klant zijn bestelling en/of opdracht annuleert na orderbevestiging door ons maar voor enige uitvoering van de bestelling en/of opdracht, zal hij binnen de 8 dagen een annulatievergoeding betalen, die forfaitair wordt begroot op 20 % van het totale bedrag van de bestelling en/of de opdracht, hierbij komt nog dat wij in dat geval door alle middelen van recht de reële schade kunnen bewijzen als deze meer zou bedragen.
Bij annulatie van de bestelling en/of de opdracht na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst zal de klant binnen de acht dagen een verbrekingsvergoeding betalen, die forfaitair begroot wordt op 40 % van het totale bedrag van de bestelling en/of de opdracht, hierbij komt nog dat wij in dat geval door alle middelen van het recht de reële schade kunnen bewijzen als deze meer zou bedragen.
Behoudens uitdrukkelijk vermeld in de orderbevestiging zijn in de overeenkomst nooit inbegrepen:

  • eventuele keuringskosten;
  • de huur van hefwerktuigen en hoogtewerkers indien nodig;
  • supplementaire kosten en wijzigingen voortvloeiende uit bijzondere plaatselijke toestanden, onvoltooide werken van andere aannemers, of zaken die buiten onze aanneming vallen;
  • ter beschikking stellen van water, elektriciteit, perslucht;

Levering en termijnen
De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn ter goede trouw, en slechts bij benadering opgegeven en zijn derhalve niet bindend, behalve bij andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen.
Behalve bij andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen loopt de leverings- of uitvoeringstermijn slechts vanaf de betaling van het voorschot indien gevraagd en nadat de klant ons alle nodige inlichtingen voor uitvoering heeft overgemaakt.
De levering geschiedt vanaf ons magazijn te Brasel 126, 2480 DESSEL, vanaf deze levering zijn alle kosten (vervoer, verzekering, …) en risico’s met betrekking tot de goederen of constructies volledig voor de klant.
Indien is overeengekomen dat de klant zelf de goederen zal afhalen en wanneer dit niet gebeurd op de afgesproken datum worden de goederen bewaard in afwachting van de effectieve levering of afhaling op risico en kosten van de klant.
De klant is verantwoordelijk voor de goede instandhouding van onze materialen, gereedschappen en toestellen vanaf de dag dat deze op de werf zijn gebracht.

Eigendomsvoorbehoud
Alle tekeningen, plannen en technische beschrijvingen blijven behalve bij andersluidende schriftelijke overeenkomst, uitsluitend onze eigendom. Zonder toestemming mogen zij door de klant niet worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden. De geleverde materialen blijven onze eigendom totdat al onze vorderingen ten opzichte van deze klant geheel betaald zijn. Bij niet-betaling, ook in geval van faillissement, heeft de aannemer het recht de goederen terug te halen zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst nodig is, onverminderd het recht op vergoeding voor het geleden verlies. De goederen worden vervoerd op risico van de klant.

Klachten
De klant moet de goederen en constructies bij de levering en/of de installatie onmiddellijk aan een normaal aandachtig nazicht onderwerpen.
De in ontvangst name van de goederen en/of constructies dekt de zichtbare gebreken alsook de conformiteit van het geleverde met het bestelde zowel op vlak van de kwaliteit als op vlak van de hoeveelheid.
Ook het aanwenden of gebruik van de goederen en/of de constructies zal worden beschouwd als een aanvaarding van de door ons geleverde goederen en/of constructies.
Eventuele klachten omtrent niet-conformiteit of zichtbare gebreken moeten per aangetekend schrijven en binnen de 14 werkdagen na de levering en/of plaatsing aan ons adres Brasel 126, 2480 DESSEL gestuurd worden met een gedetailleerde omschrijving van de vastgestelde problemen, op straffe van niet-ontvankelijkheid.
Bij gegronde klachten behouden wij ons het recht voor om ofwel de goederen te vervangen, te herstellen of de waarde ervan te vergoeden.

Aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid zal ingevolge dit beding steeds beperkt blijven tot de waarde van de door ons geleverde en/of geplaatste goederen op basis van de door ons aangerekende prijzen, waarbij wij ons steeds het recht voorbehouden om ofwel de goederen te vervangen, herstellen binnen een redelijke termijn, ofwel de waarde ervan te vergoeden.
In ieder geval kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid dragen voor: – Alle eventuele indirecte schade die de klant zou lijden ingevolge de niet-nakoming van de overeenkomst zoals bv. financieel en economisch verlies, product verlies,
winstderving, verhoging van de algemene kosten, storing van de planning, verlies van cliënteel, aantasting reputatie, …

  • Schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt wordt door apparatuur of gereedschap geleverd, aangebracht of ter beschikking gesteld door de klant of derden, alsook schade geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door enig ander element aanwezig in het bedrijf van de klant gebracht na de totstandkoming van de overeenkomst. 
  • Schade die de klant zou lijden ingevolge aanspraken of claims van derden. 
  • Schade aan ander materiaal dan datgene dat door ons werd geleverd in uitvoering van de betrokken overeenkomst.

Indien er zich bij het monteren door ons personeel omstandigheden voordoen buiten onze wil om waarbij de werkzaamheden moeten onderbroken worden (bijvoorbeeld het niet klaar zijn van de plaats waar dient gemonteerd te worden, het ontbreken van elektrische energie voor de aanlevering van ons materieel, enz.) zullen de verloren uren en de nutteloze verplaatsingskosten aan de klant gefactureerd worden.

Betaling
De prijzen vermeld in onze offertes en/of orderbevestigingen zijn geldig op datum van de offerte en/of de orderbevestiging en dit zolang de contractuele voorziene uitvoeringstermijn loopt.
Onze prijzen zijn gekoppeld aan de prijsherzieningsformule. De prijzen worden van rechtswege aangepast, op het nog te factureren gedeelte, wanneer de contractuele uitvoeringstermijn van enige oorzaak, vreemd aan ons, overschreden wordt. Daarbij geldt als datum de contractuele voorziene betalingsdatum.
Alle facturen zijn, behalve bij andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar zonder enige aftrek of schuldvergelijking en wel te Brasel 126, 2480 DESSEL, onze maatschappelijke zetel.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een schadevergoeding van 10 % op het onbetaald gebleven bedrag zonder dat deze vergoeding minder bedraagt dan 125,00 EUR en zonder dat de schuldeiser het recht verliest om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
Het openstaande bedrag wordt vermeerderd met verwijlintresten aan conventionele rentevoet van 10 % per jaar vanaf de vervaldatum tot datum van de volledige betaling.
Deze bedragen zijn verschuldigd naast en boven de kosten verbonden aan gerechtelijke invordering.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
De wanbetaling van deze factuur of enige andere heeft eveneens als gevolg dat alle verdere werken van de opdrachtgever kunnen worden opgeschort zonder dat deze enig recht heeft
op een schadevergoeding.

Ontbinding
Wij hebben het recht om de overeenkomst met de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen lastens de klant in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, wijziging van de juridische vorm, uitstel van betaling of kennelijk onvermogen van de klant.

Overmacht
In geval van overmacht van onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de toestand van overmacht ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de klant slechts gehouden is tot het betalen van een redelijke vergoeding voor het reeds gepresteerde.

Bevoegdheid

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Turnhout bevoegd tenzij wij verkiezen te dagvaarden voor rechtbank van de woonplaats of zetel van de opdrachtgever. Het Belgische recht is van toepassing.